Mål

Mål er er ganske enkelt en beskrivelse af elevens forventede læringsudbytte samt af undervisningens kendetegn. De faglige mål giver med andre ord svaret på det didaktiske hvad, dvs. hvad eleverne skal lære og hvad der skal kendetegne undervisningen.

⯀ Identifikation af CT kompetencer i fag

Et fagligt Computational Thinking (CT) forløb (i f.eks. dansk) må arbejde med i hvert fald nogle af fagets bekendtgørelsesfastlagte mål. Udviklingsarbejdet kan derfor startes med at identificere de CT kompetencer (og evt. de CT perspektiver), som fagets mål allerede indeholder eller understøtter. Du kan se mere her.

⯀ Lærings- og undervisningsmål

Når du har identificeret de faglige CT mål, skal de beskrives. Vi skelner mellem læringsmål og undervisningsmål:

⯀ Læringsmål

Læringsmål er mål for elevens læringsudbytte, dvs. mål for, hvad eleven skal lære af viden, færdigheder og kompetencer.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at læringsmål handler om elevens forventede læring, og ikke er mål for f.eks.:

 • hvad eleverne skal lave (undervisningens aktiviteter).

 • hvilket stof der skal gennemgås (undervisningens indhold).

Læringsmål beskrives vha. af en taksonomi. Her anvender vi Blooms taksonomi:

I Blooms taksonomi beskrives læringsmålene vha. handleverber:

Eleven er i stand til at...

 • Kendskab: genkende, gengive, referere ...

 • Forståelse: forklare, redegøre for, give eksempler på, ...

 • Anvendelse: demonstrere, udføre, løse, afprøve, behandle, ...

 • Analyse: nedbryde, afdække, undersøge, ...

 • Syntese: se sammenhænge, kombinere, skabe, designe, ...

 • Vurdering: diskutere, bedømme, kritisere, perspektivere, ...

Der er tydelige overlap mellem Blooms taksonomi og CT kompetencerne og CT perspektiverne:

 • Analyse ⇿ Dekomposition

 • Syntese ⇿ Abstraktion og Kreativitet/innovation

 • Vurdering ⇿ Evaluering, Generalisation og Kritisk tænkning

Eksempler på læringsmål

Eksempler på læringsmål kunne være:

 • Eleven har viden om og kan redegøre for, hvad en algoritme og dens delelementer er (Kendskab/Forståelse).

 • Eleven er i stand til at udarbejde et flowchart over en underviserformuleret algoritme for en hverdagssituation (Anvendelse).

 • Eleven kan nedbryde en simpel faglig metode i elementære trin og udvikle sin egen algoritme for metoden (Analyse/Syntese).

 • Eleven kan evaluere sin egen algoritme, komme med ændringsforslag og muligheder for videreudvikling (Vurdering).

⯀ Undervisningsmål

Undervisningsmål er mål for undervisningen, dvs. mål for, hvad der skal kendetegne undervisningen.

Undervisningsmål beskriver den overordnede hensigt med undervisningen, og kan nogle gange konkretiseres og operationaliseres som læringsmål.

F.eks. kan undervisningsmålet "Undervisningen indeholder kreative og innovative processer" måske omsættes til noget lignende "Eleven kan komme med nye og værdifylde løsningsforslag til et underviserformuleret problem (kreativitet) og udarbejde en algoritme, som automatiserer løsningen (innovation)".

Det er dog ikke altid muligt eller ønskværdigt at operationalisere undervisningsmål som læringsmål. F.eks. kan slutresultatet af procesorienteret undervisning (kreative og innovative processer, dannelsesrejser mm.) ikke altid forudsiges og fastlægges på forhånd. Her kan undervisningsmål sætte rammen for den undervisning, som må formodes at facilitere processen.

Undervisningsmålene hænger nøje sammen med den tilgang til CT, du vælger. Du kan læse mere om tilgange til CT her.

Eksempler på undervisningsmål

Eksempler på læringsmål kunne være:

 • Undervisningens formidling er klar og passende for målgruppen.

 • Underviseren giver feedback til eleverne på deres læring i forhold til læringsmålene.

 • Undervisningen er varieret med en vekslen mellem korte underviseroplæg, praksisarbejde og refleksionsøvelser.

 • Undervisningen er differentieret og tager højde for elevernes forskellige faglige niveauer.

 • Undervisningen indeholder kreative og innovative processer.

 • Undervisningen tager udgangspunkt i målgrupperelevante og praktiske eksempler for at motivere og lette læringen af det teoretiske stof.