Evaluering

Evaluering er kort sagt underviserens og/eller elevens konstatering og vurdering af, om eleven opfylder undervisningens faglige læringsmål samt om denne undervisning opfylder undervisningsmålene. Desuden bør enhver evaluering have et opfølgende trin, hvor undervisningen rettes til og eleverne får en tilbagemelding på eget læringsudbytte [Agergaard2017].

Evalueringen kan ske sideløbende med forløbets afvikling og/eller afslutningsvist. Sideløbende evaluering muliggør, at undervisningen kan rettes til undervejs samtidigt med, at feedback fra eleverne kan inddrages mere direkte i undervisningsplanlægningen. Desuden kan eleverne få en umiddelbar tilbagemelding på deres læringsudbytte dér, hvor de er i deres læringsproces. Begge tiltag kan være med til at øge elevernes motivation, ejerskabsfornemmelse samt refleksion over egen læring.

Evaluering af læringsmål

Evalueringens genstand er elevens læringsudbytte: Hvilken viden, færdigheder og kompetencer har eleven opnået i forhold til læringsmålene?

Underviseren konstaterer og vurderer målopfyldelsen igennem aktiviteternes udtryksformer (tegn på læring):

  • Kommunikation: Underviseren lytter og spørger ind til elevens viden.

  • Demonstration: Underviseren observerer direkte elevens færdigheder i praksis.

  • Produktion: Underviseren analyserer og bedømmer de produkter, som eleven skaber.

Opfølgningen på underviserens vurdering af elevernes læringsudbytte kan ske gennem en karakter, feedback, feed forward, feed up mm. Tilbagemeldingen kan forgå fælles på klassen, gruppevist eller individuelt.

Feedback er en af de mest virkningsfulde indsatser, som underviseren kan anvende til at fremme elevens læringsresultater.

Evaluering af undervisningsmål

Evalueringens genstand er undervisningens kendetegn: Hvordan er undervisningens kvalitet i forhold til undervisningsmålene?

Underviseren kan konstatere og vurdere kvaliteten af undervisningen gennem selvevaluering eller gennem elevevaluering:

  • Selvevaluering: Underviseren evaluerer selv undervisningens kvalitet i forhold til undervisningsmålene, f.eks. igennem undervisningsobservation, logbog eller tjeklister.

  • Elevevaluering: Underviseren spørger eleverne om deres oplevelse af undervisningens kvalitet, f.eks. gennem dialog på klassen, en spørgeskemaundersøgelse mm.

Elevevaluering gennem spørgeskemaundersøgelser kan med fordel indeholde både kvalitative spørgsmål med fritekstsvar og kvantitative spørgsmål med svarkategorier på ordinalskalaen (f.eks. Likert-skalaen Meget enig/Enig/Hverken enig eller uenig/Uenig/Meget uenig) eller intervalskalaen (f.eks. 1, 2, 3,..., 5).