Aktiviteter

Aktiviteter er det, eleven og/eller underviseren gør for, at målene med undervisningsforløbet opnås. De giver med andre ord svaret på det didaktiske hvordan, dvs. hvordan eleverne skal lære og undervises i de faglige mål.

Det er centralt, at aktiviteterne 1) understøtter læring samt 2) muliggør, at underviseren og/eller eleven kan vurdere elevens læringsudbytte.

Du skal overveje både aktiviteternes arbejdsform og udtryksform:

⯀ Arbejdsform

Arbejdsformen er den måde, aktivisterne afvikles på. Det drejer sig om:

  • Elevaktiviteter: Individuelt arbejde, gruppearbejde, præsentation, refleksionsøvelse mm.

  • Underviseraktiviteter: Oplæg, opgaveretning, facilitering, vejledning, mm.

Arbejdsformen skal understøtte læring af de konkrete mål og kan være (delvist) bestemt af den tilgang til CT, som underviseren vælger. Hvis f.eks. underviseren ønsker en projektorienteret, konstruktivistisk tilgang til CT, så bør underviseren bl.a. vejlede eleven i CT processen, herunder problemformulering. Du kan læse om tilgange til CT her.

Aktiviteterne kan med fordel tage udgangspunkt i praksisnære eller virkelighedsnære eksempler, som målgruppen må formodes allerede at være bekendt med og interesseret i. CT er en abstrakt problemløsningsmetoden, som må konkretiseres i en faglig sammenhæng, og eleverne bør selv anvende problemløsningsmetoden i praksis frem for blot at høre eller læse om den. Du kan læse mere om CT didaktiske fokuspunkter i forbindelse med konkretisering af CT kompetencerne i fag her.

⯀ Udtryksform

Udtryksformen er elevens konkrete dokumentation af læringsudbyttet, som underviseren bruger til at vurdere, om målene er nået. Det handler om:

  • Kommunikation: Eleven kommunikerer sin viden mundtligt og/eller skrifteligt, f.eks. igennem fremlæggelse, dialog på klassen, samtale med underviser, multiple choice test mm.

  • Demonstration: Eleven anvender og demonstrerer sin viden og færdigheder i praksis, f.eks. igennem opgaveregning, skriveøvelse, laboratorieforsøg, værkstedsarbejde mm.

  • Produktion: Eleven skaber et konkret produkt, f.eks. afleveringsopgaver, skriftelige fremstillinger, plaketter/plancher, lyd- og videooptagelser, computerprogrammer mm.

Det er helt centralt, at tegn på læring (dvs. dét, eleven kan kommunikere, praktisk demonstrere og skabe) kommer til udtryk i undervisningens aktiviteter, så underviseren og/eller eleven har mulighed for at bedømme elevens læringsudbytte.

I et CT forløb vil aktiviteterne typisk involvere digitale værktøjer og lede til frembringelsen af et digitalt produkt. Underviseren skal derfor tage beslutninger om, hvilke værktøjer eleven skal anvende. F.eks. kan eleven udarbejde en algoritme for en faglig proces, metode mm. og implementere den vha. pseudokode, flowcharts eller et rigtigt programmeringssprog. Du kan læse mere om, hvordan og med hvilke værktøjer eleven kan skrive algoritmer her.