Udvikling af Computational Thinking forløb

Computational Thinking (CT) kan inddrages i mange fag og faglige sammenhænge.

Du kan se eksempler på CT forløb i f.eks. dansk, historie, filosofi, fysik, kemi og matematik her. Specielt er Systime iBogen Computational thinking i gymnasiet – fra Kirkegaard til koder en god ressource med eksempler på CT forløb samt didaktiske overvejelser i forbindelse med forløbsudvikling.

Som i al undervisningsplanlægning og forløbsudvikling skal underviseren stille sig selv de didaktiske grundspørgsmål: Hvad skal eleverne lære? Hvorfor skal de lære det? Og hvordan skal de lære det?

Nedenfor adresserer vi disse spørgsmål.

⯀ Formål

Før du påbegynder udviklingen af et CT forløb, bør du overveje, hvorfor du inddrager CT i din undervisning.

Eksempler på formål

Eksempler på formål kunne være:

  • At danne og uddanne eleverne til at kunne deltage konstruktivt og medskabende som kritiske og kreative borgere i et digitaliseret samfund.

  • At skabe variation i undervisningen ved inddragelse af computationelle metoder og digitale værktøjer.

  • At understøtte en problembaseret og praksisnær undervisning, hvor eleverne udvikler og afprøver egne digitale produkter.

  • At give mulighed for undervisningsdifferentiering ved at anvende use-modify-create tilgangen, hvor kompleksitetsgraden stiger ved hvert trin og elever alt afhængigt af fagligt niveau når og opfylder trinnene på mere eller mindre tilfredsstillende vis.

⯀ Mål, aktiviteter og evaluering

Når du udvikler og tilrettelægger et undervisningsforløb, skal du overveje [Biggs2011]:

Mål

  1. Hvad skal eleverne lære? (læringsmål)

  2. Hvad skal kendetegne undervisningen? (undervisningsmål)

Aktiviteter

  1. Hvordan skal eleverne lære det?

  2. Hvordan skal undervisningen tilrettelægges?

Evaluering

  1. Hvordan skal elevernes udbytte evalueres?

  2. Hvordan skal undervisningens kvalitet evalueres?

Der skal være en tydelig sammenhæng mellem og en stram ensretning af mål, aktiviteter og evaluering. Det betyder, at aktiviteterne skal understøtte eleverne i at opnå samtlige mål. Desuden skal det evalueres, om eleverne så faktisk også har opnået hvert af de opstillede mål. På tilsvarende måde skal undervisningen tilrettelægges, så den faktisk udviser alle de målbestemte kendetegn ude i klassen, og dette skal så også evalueres.

Et undervisningsforløb indeholder typisk en række faglige emner, som hvert har egne mål, aktiviteter og evaluering.

I et CT forløb skal målene og aktiviteterne henholdsvis omfatte og understøtte CT kompetencerne og CT perspektiverne.

Nedenfor kan du læse mere om mål, aktiviteter og evaluering.

Mål

Aktiviteter

Evaluering

⯀ Skema til udvikling af CT forløb

Du kan anvende nedenstående skema til udvikling af CT forløb: