Teknologiforståelse

Teknologiforståelse er et begreb, som ofte nævnes i forbindelse med Computational Thinking (CT). I Danmark synes teknologiforståelse at være blevet svaret på den nye faglighed, som skal forberede eleverne på de potentialer og udfordringer, som en digitaliseret verden byder på. I et dannelsesperspektiv skal teknologiforståelse ikke kun ruste eleverne til hensigtsmæssig færden på digitale platforme, men også udfordre eleverne til at forholde sig refleksivt til sig selv og andre mennesker i en verden formet af digitale teknologier. Desuden kan teknologiforståelse være med til at kvalificere og skabe bro mellem STEM området (matematik og de naturvidenskabelige fag) og de samfunds- og humanvidenskabelige fag.

Med hvad er teknologiforståelse, og hvordan hænger begrebet sammen med Computational Thinking?

⯀ Hvad er teknologiforståelse?

Teknologiforståelse er ikke bare dét at kunne forstå teknologi. Teknologiforståelse handler derimod om, at eleven skal lære både at forstå, anvende og skabe med digitale teknologier.

Teknologiforståelse involverer, at eleven på kreativ og innovativ vis skal være i stand til selv at designe og udvikle egne digitale artefakter, men også at eleven skal kunne forholde sig kritisk til intentionerne med og konsekvenserne af de algoritmer, som ligger bag digitale teknologier.

Groft sagt kan man sige, at teknologiforståelse er CT koblet sammen med kreativitet/innovation og kritisk tænkning (som vi her på hjemmesiden kalder CT perspektiver) samt programmering:

Ovenstående opfattelse af teknologiforståelse lægger sig tæt op ad grundskolens tilgang. I forsøgsfaget teknologiforståelse arbejdes der med følgende kompetencer:

Computationel tankegang

"handler om analyse, modellering og strukturering af data og dataprocesser."

Digital design og designprocesser

"handler om at kunne tilrettelægge og gennemføre designprocesser samtidig med, at der tages hensyn til brugskonteksten."

Digital myndiggørelse

"handler om kritisk, refleksiv og konstruktiv undersøgelse af digitale genstandes muligheder og konsekvenser."

Teknologisk handleevne

"går ud på at kunne mestre computersystemer, digitale værktøjer og det tilhørende sprog samt programmering."