Fremtid og forankring

⯀ Baggrund

I regionsprojektet Computational Thinking på erhvervsuddannelserne (CT på EUD) har erhvervsskolerne UC Ringkøbing-Skjern, Viden Djurs, Learnmark og Aarhus Business College i samarbejde med eVidenCenteret og Sydansk Universitet udviklet og afprøvet undervisningsforløb, som inddrager Computational Thinking (CT).

På baggrund af undervisningsobservationer, skriftlige interviews med underviserne samt fokusgruppeinterviews med elever kan det samlet set konkluderes, at underviserne har været i stand til at udvikle faglige undervisningsforløb, som i tilfredsstillende grad har gjort det muligt for eleverne at tilegne sig det faglige stof ved anvendelse af CT metoden. Mere specifikt opnår eleverne kompetencer i at nedbryde faglige problemstillinger, finde mønstre og danne sammenhænge, som beskrives med algoritmer (vha. flowcharts, pseudokode eller rigtig computerkode), og så iterativt afprøve og tilrette algoritmerne.

Afprøvningen viser samtidig, at eleverne har haft god gavn af en positiv variation i arbejdsformerne, en højere grad af samarbejde og et øget fokus på praksisrelevans, der samlet set gør, at forløbene vurderes til at være motiverende for eleverne at deltage i.

Selvom CT forløbene har været igennem en længere udviklingsproces, viser afprøvningen også, at gennemførelsen ikke har været uden udfordringer, og det kræver ekstra underviserressourcer at rammesætte og differentiere undervisningen.

⯀ Fremtid og forankring af CT i undervisningen

De deltagende skoler UC Ringkøbing-Skjern, Viden Djurs og Aarhus College arbejder alle videre med CT i undervisningen. Tilbagemeldinger viser samlet set, at skolernes ledelser og undervisere oplever, at CT bidrager positivt til tværfaglighed, opfyldelse af faglige læringsmål og strukturering af undervisningen samt at CT kan anvendes i sammenhæng med STEM-kompetencerne og det nye fag Erhvervsinformatik C.


⯀ UC Ringkøbing-Skjern

PÅ UC Ringkøbing-Skjern gennemfører undervisere det tværfaglige CT forløb om fejlfinding på en el-styring igen. Af pædagogiske og faglige samt ressourcemæssige årsager tilrettes og forkortes forløbet fra 5 til 2,5 fulde skoledage ved bl.a. at undlade den kritiske analyse af Facebooks brug af algoritmer samt lade eleverne arbejde med simple tjeklister frem for flowcharts.

Skolens ledelse og forløbets undervisere oplever, at forløbet bidrog positivt til elevernes opfyldelse af læringsmålene i forhold til både el-lære og engelsk og ser muligheder for at styrke det tværfaglige samarbejde gennem arbejdet med CT i undervisningen. I øvrigt har ledelsen iværksat, at underviserne på CT forløbet har videndelt deres erfaringer og indsigter fra projektet med kollegaer på skolen.


⯀ Viden Djurs

Viden Djurs oplever, at afprøvning af skolens CT forløb om reklamationsret var lærerigt for eleverne, og planlægger at gennemføre forløbet igen i en tilrettet og udbygget version. Skolen mener, at det korte og konkrete forløb er velegnet til guide eleverne igennem proceduren bag kundereklamationer og uden problemer kan overtages og implementeres af andre undervisere på skolen. Desuden ser skolen perspektiver i, at CT kan være med til at understøtte elevernes STEM kompetencer (dvs. kompetencer inden for Science, Technology, Engineering & Mathematics).

Ved den næste afvikling vil skolen underbygge CT forløbet med en simulering af kundereklamationshåndtering, så eleverne får en større forståelse for de forskellige parametre i lovgivningen.

I øvrigt er Viden Djurs tilknyttet eVidenCenters projekt Det Erhvervsfaglige Eksperimentarium, som bl.a. arbejder med simuleringer af faglige problemstillinger og processer inden for en CT forståelsesramme.


⯀ Aarhus Business College

På Aarhus Business College er første del af CT forløbet om kødannelse og kundeflow allerede blevet afviklet igen med stor succes. Underviseren har anvendt forløbet i det nye fag Erhvervsinformatik C, hvis bekendtgørelse indeholder CT som fagligt indhold. På studieåret planlægger underviseren at anvende anden del af forløbet, hvor eleverne med udgangspunkt i deres analyse fra erhvervsinformatik skal omsætte deres løsningsmodeller for køproblemer til algoritmer, der f.eks. kan simulere forskellige kundetyper, og dermed afprøve disse løsningsmodeller.

I matematik anvender underviseren dele af CT forløbet om økonomiske funktioner i undervisningen, herunder CT strukturen og tankegangen, som simulerer eleverne på en anden måde og giver dem en fast fremgangsmåde at holde sig til.

I øvrigt har Aarhus Business College valgt af implementere teknologiforståelse i skolens strategi og pædagogiske platform. Dette er dog ikke en direkte udløber af projektet, men et resultat af en længere proces i samarbejde med bl.a. eVidenCenter.