Databaser

⯀ Beskrivelse af forløbet

Undervisere fra Learnmark har udviklet et Computational Thinkning (CT) forløb om databaser i faget informationsteknologi (IT).

På C niveau skal eleverne bl.a. lære om, hvordan man opbygger en relationel database uden redundans og udtrækker relevant information fra den. På B niveau skal eleverne kunne programmere en database i databasesproget SQL (Structured Query Language).

CT forløbet er bygget op om en use-modify-create tilgang. På C niveau lærer eleverne først at bruge, udtrække data fra og vurdere redundansen i en allerede eksisterende database. Derefter opbygger eleverne deres egen database ved at specificere antallet af tabeller og datatyper samt beskrive relationerne i databasen vha. et E/R diagram (Entity/Relationship diagram). Desunden skal eleverne identificere kilder til redundans og forsøge at undgå den.

På B niveau skal eleverne beskrive oprettelsen af en ny kunde i en database vha. et flowchart eller tekstbaseret pseudokode, udføre en brugertest, tilrette algoritmen i løbende samarbejde med underviseren og til sidst programmere databasen i SQL.

⯀ Informationer

Undervisere

Jens Henrik Hansen

Ole Frøsig Velling Pedersen

Fag

IT C og B

Skole

Learnmark

Omfang

9 timer på C niveau og 9 timer på B niveau

⯀ CT kompetencer

CT forløbet arbejder med CT kompetencerne på følgende måde:

Dekomposition

På C niveau identificerer eleverne de nødvendige tabeller samt datatyper og relationer i en database.

Abstraktion

På C niveau modellerer eleverne relationerne i deres egen database vha. et E/R diagram under hensyntagen til redundans.

Algoritme

På B niveau udarbejder eleverne en algoritme for oprettelsen af en kunde i database vha. et flowchart eller tekstbaserede pseudokode og programmerer til sidst databasen i SQL.

Evaluering

På B niveau afprøver og tilretter eleverne deres kundedatabase ved brugertest og i løbende samarbejde med underviseren.

Generalisation

På C niveau modificerer eleverne deres egen database, så den passer til en virkomhed inden for deres uddannelsesretning (Handel, Detail, Kontor eller Event).

⯀ CT perspektiver

Forløbet inddrager CT perspektivet kritisk tænkning samt kreativitet. Eleverne skal se et afsnit af science fiction serien Black Mirror samt lære om YouTubes algoritmer og anvendelsen af Big Data i virksomheder. På den baggrund skal eleven reflektere kritisk over, hvilke data der er relevante, etisk forsvarlige og lovlige at indsamle.

Desuden skal eleverne på baggrund af en kreativ proces med brainstorming selv vælge, hvilke data de finder relevant at trække ud af en præeksisterende database.

⯀ Afprøvning

Forløbet er afprøvet i oktober 2019. Observationer i undervisningen og efterfølgende interview med fem elever har vist, at:

  • målet med at få elever til at samarbejde om emnet Databaser blev opfyldt, fordi forløbets del-aktiviteter fra start til slut var planlagt som gruppearbejde. Eleverne arbejdede sammen om alt fra dekomposition og abstraktion til algoritme, evaluering og generalisering. Det adskiller sig fra den fremgangsmåde, hvormed lærebogen og undervisningen sædvanligvis tager emnet op.

  • forløbets omfang i tid gør det muligt at arbejde med samtlige fem CT kompetencer inden for en kortere tidsramme på 2-3 timer. Det gør det let for eleverne at se bevægelsen fra dekomposition til generalisering og reflektere over at lære med CT.

Når du afvikler forløbet, skal du være opmærksom på, at:

  • eleverne kan bruge uhensigtsmæssig lang tid på at tegne E/R-diagrammer på whiteboard’et foran klassen. Derfor er det en god ide at lade eleverne tegne deres diagrammer i et program (se fx lucidchart.com eller draw.io), inden diagrammerne præsenteres og diskuteres med klassen.

  • bruge god tid på at finde, fremvise og diskutere virkelighedsnære eksempler på, hvordan opsætning af databaser er en grundlæggende faktor i den måde, hvorpå it-teknologier påvirker elevernes hverdagsliv. Det kan medvirke til at skabe en væsentlig interesse for emnet hos eleverne.

Det konkluderes, at:

  • det bestemt er muligt, at elever, som deltager i dette forløb, vil opbygge kompetencer i CT. En tydelig rammesætning med et klart overblik over de forskellige faser i forløbet samt løbende opfølgninger med god tid til refleksion i fællesskab gør en stor forskel.